Polgármesteri program

ÖNKORMÁNYZATI PROGRAM

 

1. Pénzügyi biztonság megteremtése

Szolnok dobogós helyre került az „adóssági versenyben.” Városunk több mint 22 milliárd Ft tartozást halmozott fel /Szolnok-kötvény, ipari parki beruházások, Kossuth tér kínai-köves átalakítása, „Sóhajok-gyaloghídjának” építése, roma közösségi házak és egyéb pénzherdáló látványelemek./ Az adósság törlesztése még csak most kezdődik! Mit adunk el? Kit küldünk el? Kinek fog fájni? Így városunkat talán már „unokáink sem fogják látni”. Hol a pénz, az elszámoltatás? Kik a felelősök? Számon fogjuk kérni! Mikor fog megtérülni az ipari parkba és az ismeretlen helyekre beruházott összeg? Teljes átvilágítás, és vagyonleltár kell, hogy a jelenlegi helyzet minden szolnoki számára ismert legyen! Hány lovat lehet megülni egy fenékkel? Véget kell vetni az álláshalmozásnak! Egy munka, egy hivatás! Nőjenek fel városvezetőink erkölcsileg is a vállalt feladathoz! Fel kell számolni a pártokon túlnyúló, a város pénzéből élősködő, polipszervezeteket! A tiszta kéz elve alapján működő közéleti, közbeszerzési, korrupciót kizáró pályáztatási rendszerre van szükség!

2. Gazdálkodás – Vállalkozó és vállalkozóbarát város létrehozása

A város egyik legfontosabb feladata: munkahelyek teremtése. Munkást a közmunkásokból! A köz javainak karbantartására „közmunkásokat” is kell alkalmazni, akik így nemcsak haszontalan látványmunkát végeznének. Értelmes, értékteremtő elfoglaltsággal, önbecsüléssel gazdagodnának. Küzdjünk a „modern emberkereskedelem” ellen! A város vámszedőinek kiszervezett, profitorientált hiénacégei helyett, az önkormányzat által működtetett non-profit gazdasági és ellátó egységekben kell új munkahelyeket teremteni. Szellemi erőnk kihasználása, energiáink egybe fogása adott lehetőség a város életében. A városvezetés szervezzen fórumot a közép- és kisvállalkozóknak, ahol közösen együttgondolkodva a gazdaság lehetőségeit megbeszélhetik.

A gazdaság is érzelmi alapon működik, a beruházások olyan helyre mennek szívesen, ahol a város hangulata, arculata kedvező feltételeket biztosít. Városunk földrajzi elhelyezkedését és történetileg kialakult csomóponti szerepét kell megerősíteni, hogy Szolnok egy logisztikai központtá váljon. Az építőipar és a gyógyturizmus középtávon komoly munkaerőpiacot jelent. Termelői piac kialakítása: élelmiszert közvetlenül a termelőtől! Ezáltal a fogyasztókat, a termelőket is kiszámítható, biztonságos piachoz juttatnánk. Magyar árut a magyar polcra!A város kezébe a kommunális üzemet! Visszaalakításával, nemcsak munkahelyeket teremtenénk, nagyobb tisztaságot is biztosítanánk reális áron, és a város kiszolgáltatottságát is megszüntetnénk. A kevés munkavállalót éhbérért foglalkoztató multik sztárolása helyett a kis- és középvállalkozások támogatását kell megoldani,akár adótámogatással, segítő, pénzügyi alap létrehozásával, amely a város felügyeletével működne. Az önkormányzat szellemi tőkéjét, a vállalkozók szolgálatába kell állítani. A vállalkozókat akadályozó bürokratikus gátakat le kell bontani. A város területeit, intézményeit kedvezményesen-ingyenesen adja oda, mivel  jelentős bevételt nem hoz , de elfojtja a jó és hasznos kezdeményezéseket. Az önkormányzat az adóit ott mérsékelje vagy mentesítse, ahol fontos a közösséget érintő értékteremtés történik. Levegőnk és környezetünk tisztaságát az energiaszemléletünk változtatásával tudjuk csak elérni. A környezettudatos, energiatakarékos építészeti megoldásokat támogatjuk. A megújuló energiaforrásokra kell helyezni a hangsúlyt, melybe bevonjuk a piaci szereplőkön túl a fogyasztói érdek-, környezetvédő és civil szervezeteket.A város gazdálkodását közvetlenül segítené a geotermikus fűtési technológia bevezetése, mely adottságainkból eredően jól kiaknázható. Így csökkenthetők lennének a várost terhelő költségek, és a lakossági hődíjak is. A lerombolt Damjanich uszoda területén lévő lefojtott termálvízkút közvetlenül tudná fűteni a Megyeházát, illetve a színházat, a vízzel érkező kísérőgáz (metán) leválasztás után gázfűtésre is hasznosítható.  A termálvíz másodlagos felhasználása is lehetséges /kertészetek/. Pályázatokkal, az egyéb alternatív energiaforrások is elérhetővé válhatnak, ezzel a gázfüggésünket megszüntetnénk, és a környezetünket is egészségesebbé tenné.

3. Önkormányzat

Szolnok város önkormányzatának önálló, önfenntartó, közbiztonságot nyújtó egységgé kell válnia. A városban megtermelt nyereség máshol realizálódik. Az előnytelen szerződésekkel privatizált közművek nagy jövedelmet biztosítanak e cégeknek. A profitból vissza nem forgatnak, a város érdemben nem tud beleszólni az áraiba. A rossz szerződéseket felül kell vizsgálni. A választóknak joguk van megtudni, hogy képviselőik név szerint miként döntenek. Átvilágítjuk a város érdekeltségébe tartozó gazdasági társaságokat, és a kárt okozókat felelősségre vonjuk. Szolnokon a legolcsóbb az ivóvíz előállítása az országban, mégis aránytalan díjtételeket számolnak föl a köz magáncélú használói. Az extra bevételeket nem az „illatos” utak elavult csatornáinak felújítására fordítják, hanem „elpárologtatják”. A kiszervezett hulladékszállítás-kezelés nem a lakosságot szolgálja, inkább sarcolja. A parkolási gondokat a díjak emelésével enyhítik, nem beruházásokkal. Mindet vissza a városnak! Újra kell gondolni az önkormányzat szervezeti felépítését,a túlduzzasztott létszám menedékként szolgál a pártkatonáknak is. A feladatok meghatározásánál elsőként a személyi, majd az intézményi feltételeket kell biztosítani, és ehhez kell rendelni a pénzeszközöket. A város az elmúlt évtizedekben nem gyarapított, csak a vagyonát élte fel. A törzsvagyon részeinek elidegenítését meg kell akadályozni. A vagyon eladásából származó bevételt hasznos és hasznot hozó beruházásokra kell fordítani. Fontos egy fenntartható városmodell, mely ökológiailag is illeszkedik a környezetbe. Meg kell akadályozni a spekulációs ingatlanfejlesztéseket. Új építészeti, rendészeti szabályrendszert kell kialakítani, mely a fejlődést szolgálja.

4. Közszolgáltatások, közintézmények, oktatás, egészségügy

Legfontosabb célunk a már megtizedelt intézményeink megőrzése és fejlesztése. Nem szabad engedni, hogy akár egyet is bezárjanak! Mert többe kerül egy újat építeni, mint tízet fenntartani. Fontos lenne a közintézmények önálló gazdálkodásának visszaállítása. A városi közintézmények  átszervezése a továbbélés szempontjából fontos.A lakosság felelősségteljesebb, és teljesebb körű ellátást igényel.

Oktatás: Az óvodák, általános és középiskolák csoport- és osztálylétszámai magasak. Az intézményekben biztosítani kell az iskolán belüli rendbontás, erőszak felszámolását, a pedagógusok és gyermekek védelmét, határozott szankciókkal, akár eltanácsolással. Az erőltetett integrációs oktatás helyett a különböző képességű tanulók számára párhuzamos osztályokban biztosítsunk helyet. A lemaradók külön intézményben legyenek, az elhelyezést pedig szakértők, a valóságnak megfelelően határozzák meg. Így speciálisan segít

ő, a szocializációt

előremozdító osztályokban tanulhatnának. A délutáni foglalkozások támogatása és bővítése (szakkör, sport) az értelmes és biztonságos időtöltését biztosítaná. Meg kell szüntetni a középiskolai osztályszámok további csökkentését (bújtatott leépítés), hangsúlyt kell fektetni az elvárt iskolatípusok arányaira. A város hosszú távú igényeit megfelelő szakképzési rendszer biztosítsa, szoros kapcsolatban az iparkamarákkal.  Támogatjuk, hogy kiépüljenek és megerősödjenek a szakmai és tapasztalati kapcsolatok az önkormányzati, egyházi és alapítványi oktatási intézmények között. Az önkormányzat aktívan és kötelező feladatként segítse a sportegyesületek és az oktatási intézmények közti kapcsolatot. 

Egészségügy: Szolnok város egészségügye katasztrofális állapotban van. Ellátása bár nem kizárólagosan városi feladat, mégsem mellőzhető. Az egészségügyi intézmények működtetésének biztonságát és színvonalát valamennyi szinten javítani kívánjuk. Városunkban nem sokat tettek az egészségtudatos magatartás kialakításáért, fejlesztéséért. Hiányoznak a nem közvetlen egészségügy körébe tartozó, a környezetkárosítást csökkentő, a munkakörülményeket javító intézkedések. Nagyobb figyelmet kell fordítani a befizetők méltó ellátására, ne a potyautasok kerüljenek a sor elejére. Össze kell hangolni az egészség és a betegségmegelőzés érdekében azoknak az ágazatoknak a működését, melyek kihatással vannak a lakosság egészségi állapotára. A betegszállításban állandósult káosz megoldásának kulcsa, a mentőszolgálathoz való visszatérés lenne, ezt a legmesszebbmenőkig támogatnánk. A helyzet javításában a MÁV-kórház is szerepet vállalhatna, mint egy városi kórház. Termálterápiás gyógy-turizmusra épülő intézményként jövedelmező vállalkozás lehetne. A bölcsődék elhelyezkedése, száma, férőhelyei nem elégségesek. Hosszas várakozás után lehet bejutni, ez hátráltatja a családok gyermekvállalását. Ezért új, korszerű bölcsődék, óvodák létrehozása szükséges. A férőhelyek számát az igények szerint kell bővíteni, és finanszírozásában az önkormányzatnak is részt kell vennie. 

5. Szociális jellegű feladatok

Család- és népesedés politika: A társadalom alapvető egységét jelentő családvédelemre van szükség.  A támogatások folyósításának fontos kritériuma lesz, hogy felhasználása ellenőrizhető legyen, és megköveteljük a szülők együttműködését a szociális ellátó rendszerrel, védőnővel, óvodai és iskolai intézményekkel. Emellett a működő jelzőrendszer erősítése, minőségi fejlesztése a hatékonyság érdekében elengedhetetlen. Célunk hogy a bölcsődei férőhelyek számát az igények szerint bővítsük. Fontosnak tartjuk az idős ellátás javítása a generációk egymás iránti fellelőség vállalás elősegítését, ezzel is erősítve a család egységét. 

Szociálpolitika: A Jobbik, igazságos nem pedig jóléti szociálpolitikát hirdet. A társadalmon való élősködés helyett a talpra állás és öngondoskodás legyen a cél. Minden munkaképes személy kizárólag csak munkavégzés ellenében legyen jogosult segélyre. Csatlakozni kell a szociális kártyát bevezetőkhöz. A segélyezési politikánk célja, hogy ne szoktasson senkit függőségre. A fogyatékkal élők számára biztonságos, szolidáris várost hozunk létre, úgy hogy ne sértse azok önbecsülését. A teljesebb  életet akadálymentesítéssel, bentlakásos intézménnyel, rehabilitációs foglalkoztatásokkal biztosítjuk a szakmai és civil szervezetekkel karöltve. A panelprogramban a város miért csak a banki garanciát vállalta? Egy városcsőd esetén ki védi meg az ott lakókat? Miért állt meg az otthonteremtés? Újra kell indítani! Az önkormányzatnak támogatnia kell a családi házas lakásépítést. A bedőlt lakáshitelesek számára megoldást jelenhet a régi laktanyák felújítása, átmeneti otthonná alakítása, és a meglévő üres önkormányzati lakások kiadása méltányos összegért. 

Cigánypolitika: Politikai hovatartozástól függetlenül mindenki egyetért abban, hogy a magyar-cigány együttélés kérdése a társadalom egyik legsúlyosabb problémája. A városban átfogó felmérést kell készíteni a cigány kisebbségről, kitérve létszámára, családi állapotaira, demográfiai dinamikájára, iskolázottságára, bűnözéshez való viszonyára, a többségi társadalommal kapcsolatos attitűdjeire, az integrációhoz való hozzáállására. Szociális segélyek helyett munkát, közmunkát kell biztosítani. A megélhetési gyermekvállalás intézményét a gyermekek érdekében fel kell számolni. Az integrációt kiskorban el kell kezdeni, mivel óriási a lemaradásuk, s ez a későbbiekben nem pótolható. Az általuk sűrűn lakott területeken cigány pedagógusokat kell alkalmazni, s azok képzését elősegíteni. A közterületek fokozottabb ellenőrzésével a csellengő tanulókat ki lehetne szűrni, és visszatéríteni az iskolába. Minden eszközt meg kell ragadni, hogy a törvény, a munka, a tanulás világába vezesse őket. Csak a valóban rászorulók kapjanak juttatást! Új alapokra kell helyezni a roma kapcsolatokat: nem arra, hogy mit tud a város tenni értük, hanem arra, hogy ők mit tudnak tenni önmaguk felemeléséért, s ezt miként segítheti a többségi társadalom. A kötelességek és az akarat kerüljenek harmóniába az általuk jól ismert jogokkal! 

6. Közlekedés biztosítása a városban

A városnak sajátos közlekedési szerkezete van. Olyan, mint egy féllábú óriás, amely az egyetlen belvárosi Tisza-hídjára nehezedik. Sajnos a mindennapi tapasztalat bizonyítja, hogy egy forgalmi akadály a város határában órákra megbénítja a forgalmat minden útszakaszon. A problémát még fokozza egy átgondolt, megtervezett vészforgatókönyv hiánya az ilyen esetekre. A jelenleg épülő gyaloghíd a „semmibe”, csak látványelemként fog funkcionálni: a „Sóhajok hídja”. Addig is amíg nem lesz új híd, növelni kell egyes útszakaszok átépítésével, a forgalom-átengedő képességet /Tisza-híd, torkolat/.Közútjaink állapota néhol katasztrofális. A város úthálózatának fejlesztése a szükségleteknek megfelelően történjen egy hosszabb távú, előre átgondolt koncepció alapján. A rossz forgalomszervezés miatt városunk füstgázterhelése veszélyes méreteket öltött. Korszerűbb tömegközlekedést, egy trolibusz körgyűrű megépítése segítené. Egyre többen használják a kerékpárt, növelni kell a kerékpárutak számát úgy, hogy a város minden pontja elérhetővé váljon. A lehető legbiztonságosabb közlekedéstechnikai megoldásokat választva, a balesetek elkerülése végett.

7. Közbiztonság megteremtése

A látványos statisztikák ellenére a lakosok biztonságérzete, a bekövetkezett atrocitások, lopások miatt rohamosan csökken. A hadisorba állított városőrök nem biztonságérzetet, inkább gyanakvó pillantásokat váltottak ki. Nemhogy csökkent, inkább nőtt a fiatalok és gyermekkorúak veszélyeztetettsége, úgy a drog, mint a negatív szocializáció miatt. A kettős mérce, mint szokásjog működik a jogrendünkben és a rendőri intézkedéseknél, mely nem a szenvedő felet védi (nem is a rendőrt!), hanem az elkövetőt.


A város vezetőségének erőteljes ráhatásával, ellenőrzésével kell erősíteni az utcai járőrszolgálatot. Hatékony terv elkészítésével, városvédő kamerarendszer kiépítésével, mely nemcsak a belvárost fedi le. A történelmi hagyományainknak megfelelően életre kell hívni a városi csendőrséget, lovasrendőrséget, melynek létszámát az adott terület bűnügyi fertőzöttségének megfelelően alakítjuk ki.

8. Közös környezetünk fejlesztése

A Holt-Tisza nemcsak Szolnok legértékesebb természeti része, a város ivóvízbázisa is. A meder rendezésével és kotrásával nemcsak a vízbázist biztosítanák, hanem Szolnok híres evezőspályájának és vizes sportjainak fejlesztését is. Európa egyik legjobb pályáját nemzetközi edzőcentrummá lehet alakítani.  Ne pazaroljuk el önös magáncélra értékes területeinket, építsünk mi a jövőnek. Sportszállók és kiszolgáló létesítmények épülhetnének. Ez nem csak sport-szabadidős, de turisztikai szempontból is fontos lenne. Szabad strand, nagy közösségi stég, pihenőpart megépítése szolgáltatásokkal, a szerényebb jövedelműek és a fiatalok nyári-téli pihenését, szórakozását is szolgálná. Hasonló létesítmény lehetne, egy Zagyva-parti napozó, zuhanyozó a meglévő termálvízzel, egy szabadidő park formájában. Legyen Szolnok igazi vízi város! A tiszai vízi sportok felélesztésével, újak honosításával és egy kikötő építésével. Szolnok a szolnokiaké? Kié a Tiszaliget? Használjuk ki értékeit, ne önös célokat és egy belterjes kör érdekeit szolgálja! Ismerhessék meg a városlakók a fontosabb területeink tulajdonjogi helyzetét! Meg kell akadályozni az elherdálását, idegen kézbe jutását/Tisza Szálló stb./, ha kell az elővásárlási jog érvényesítésével is. Szükségessé vált egy jól átgondolt, élhető városkép kialakítása, mely a közlekedés, az épített környezet, hangulatos és jól használható egységében jelenik meg. Célunk a helyi történelmi emlékeink újraépítése, a meglévők megóvása.

9. Kultúra

Feladatunk a liberális kultúrdiktatúra helyett a nemzeti kultúra erősítése, és a hozzáférés biztosítása mindenkinek, a szegények számára is. Az egészséges nemzeti büszkeséget népszerűsítsük, és környezettudatos életmódra neveljünk. A civil szférával közösen tehetségkutató pályázatok kellenek, nemzettudatos kortárs magyar alkotások létrehozására. Minden kulturális területen támogatjuk és segítjük a szakmai kamarák létrejöttét. Fejleszteni kell Szolnok testvérvárosi kapcsolatait, kulturális és gazdasági csereprogramot kell létrehozni, mely új alapokra helyezi a jelenlegieket. Ne kínai és izraeli, hanem a történelmi Magyarország településeivel építsünk ki kapcsolatot. Városunk tanulói kirándulásaik során nemcsak a hely szépségeit, hanem az ott élő nemzettársaink életét is jobban megismerhetik. Teremtsünk lehetőséget, hogy e városok középiskolás diákjai tanulhassanak szolnoki középiskolában. Erősítve a „Igazi” Szolnoki kulturális fesztivál programsorozatot, jól működő szolnoki kulturális programokat biztosítsunk a városlakók számára, és színesítsük azt a magyar értékek, szimbólumok képviselésével, hagyományteremtő céllal. A programokat kiegészítené a „Szolnok az Alföld szíve” c. mezőgazdasági kiállítás. A szolnoki rendezvények színfoltja lehet egy úszószínpad a Tiszán, mely nappal gyerek, este felnőtt műsorokkal várja a látogatókat. A programokat kedvezményes áru rendezvényjegy-csomagokkal még vonzóbbá tehetnénk.

10. Sport

Az egykori MÁV-pályán, ma „Spar” terem. Nem szabad engedni, hogy a még meglévő sportlétesítmények is erre a sorsra jussanak. A sport a betegségmegelőzés, az egészség-megőrzés közegészségügyi érdek mellett a test és lélek harmóniáját biztosítja. Sportlétesítményeink megóvása, a még megmenthetők felélesztése, a szakosztályok igazságos támogatása (ne csak a kosárlabda!) Kiemelt feladat kell, legyen. A tömegsport elérhetővé tétele mindenki számára, főleg a fiataloknak létszükséglet. Átlátható helyzetet kell teremteni az élsportban tevékenykedő vezetők és sportolók bérét illetően, és vonzóvá kell tenni a sporttámogatások rendszerét a befektetőknek. Rendet a város által fenntartott szakosztályokban! Szolnok nem adhatja föl az utánpótlás-nevelés biztosítását, nemcsak a már hírnevet szerzett sportágak körében. Erősíteni kell a gyógyászati célú, sportterápiás lehetőségeket. Az időseknek is szükségük van a testmozgásra az egészségük érdekében, ezért meg kell teremteni ennek lehetőséget is. 

11. Civil és egyházi kapcsolatok

Ne csak négyévente találkozzon a városvezetés a lakosokkal, vonja be a napi politikába, hallgassa meg véleményüket. Célunk egy kulturális civil kamara létrehozása, és ezen szerveződések, kezdeményezések önkormányzati támogatása. Ez elsősorban az intézmények által nyújtandó, valamint infrastrukturális támogatást jelentene. Az önkormányzat nem irányítaná, hanem csak koordinálná a szerveződéseket. (A civil kontroll biztosítaná a további fejlődést ). A város kulturális életét egy csokorba, egységes keretbe kell foglalni. A szolnoki fesztivál program szervezése civil csoportosulások összefogásával, irányításával és szervezésével történjen.A hagyományteremtő programok támogatásával a város tradicionális szerepét erősítjük. Mindez az idegenforgalom, és ezáltal a gazdaság fellendülését is magával hozza. Felkaroljuk a civil szféra szintjén a már meglévő és az újonnan létrehozott, a határainkon túllépő magyar–magyar kezdeményezéseket és szervezeteket. Tekintsék az itt élők otthonuknak a várost, érezzék, hogy a város vezetése a döntéseivel, a lakosságot szolgálja. A gazdaságot és a civil kezdeményezéseket gátló bürokráciát fel kell számolni.  Az önkormányzat feladata a város különböző rétegeinek, közösségeinek kapcsolatainak szervezése és a kulturális folyamatokba való bevonása. A város alapvető érdeke a történelmi egyházak és a közhasznú egyesületek, alapítványok, egyéb társulások bevonása a közélet alakításába. Az egyházakat nagyobb közéleti és társadalmi szerepvállalásra bátorítjuk. A fiatalság erkölcsi normáinak kialakításában, nevelésében nagyobb szerepet kell kapnia történelmi egyházainknak. A műemléki és védett ingatlanok megóvása karbantartása és felújítása a városnak kötelessége. Az egyházak a cigányság integrációjában és az oktatásban fontos missziót teljesíthetnek az önkormányzat nagyobb támogatásával.

12. Turizmus 

Az elmúlt évtizedekben sokat beszéltek erről, de a szó elszállt, turizmus nem született. Szolnok földrajzi helyzete, természeti adottságai miatt igazi különlegességnek számít. A kihasználatlan gyógy- és termálvíz készlet, élővizeink – Tisza, Zagyva , Holt-Tisza –, kulturális értékeink egységében hosszú távon biztosítaná a város gazdasági és szellemi fejlődését. Nem csak az idelátogatók, fiataljaink számára is fontos lenne olyan kulturált szórakozási lehetőség, ahol életkoruknak megfelelő szintű teret biztosítunk, kiemelt figyelemmel biztonságukra. A sokat emlegetett szlogent „Szolnok a Tisza fővárosa” valóban azzá kell tenni, kihasználva egyedülálló adottságainkat.